Eng nei fro gouf proposeiert : ” Garantéiert Setzplaatzen

Eng nei fro gouf proposeiert : ” Garantéiert Setzplaatzen fir Leit mat Behennerungen an Invalidekaart A/B/C ”
Den 1. März gett bekanntlecherweis den öffentlechen Transport gratis.
Zich wäerten dann Mueres an Owes nach méi iwwerfëllt sinn wéi dat elo sc…

Eng nei fro gouf proposeiert : ” Garantéiert Setzplaatzen
Scroll to top